1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre el POT PETIT, mitjançant HELENA BAGUÉ VILÀ, amb DNI nº 40.443.274-M (a partir d’ara, POT PETIT) i el Client de la pàgina web en relació a totes les transaccions realitzades a la botiga virtual ubicada a la pàgina www.potpetit.com.

2. Procés de compra

Qualsevol usuari major d’edat pot adquirir els productes que figuren a la pàgina web, sense necessitat de registrar-se.

El procés de compra s’inicia quan l’ usuari selecciona, a la secció ”botiga” de la pàgina principal, el producte interessat, fent “click” al botó “comprar”.

El Client seleccionarà el número d’unitats que desitja adquirir i, en cas de compra de roba, el Client haurà d’escollir la mida interessada. Així mateix, s’hauran d’acceptar expressament les presents condicions generals de contractació i la política de privacitat.

Posteriorment, s’haurà de procedir al pagament, el qual es realitzarà mitjançant transferència bancària un cop facilitades les dades bancàries per part del prestador, o, en el cas que estigui habilitada la passarel·la de pagament virtual, el Client podrà escollir realitzar el pagament amb targeta de crèdit.

Amb la confirmació de la recepció efectiva del pagament, es procedirà a remetre un justificant de l’operació de compra al compte de correu electrònic que l’usuari hagi designat i, durant els propers dies, el Client rebrà el producte al domicili facilitat.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals, pot imprimir-les en paper o guardar el document en format electrònic.

El POT PETIT arxiva els documents electrònics en que quedin formalitzades les compres.

En cas de que el Client vulgui modificar les dades o realitzar qualsevol consulta podrà fer-ho enviant un e-mail a l’adreça de correu: potpetit@potpetit.com.

3. Preus i forma de pagament

3.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina web a la data de l’operació incloent tots els impostos adjacents.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.

El POT PETIT es reserva el dret a efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avis, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis en funció del mercat.

3.2 Forma de pagament

Les compres es poden satisfer mitjançant transferència bancària al següent número de compte indicant, com a concepte: POTPETIT + el nom del Client.

2100 8218 11 01 00026579 (LaCaixa)

Fins que no s’hagi realitzat el pagament, la compra no es tindrà per realitzada.

El POT PETIT podrà fer les gestions oportunes per habilitar una passarel·la de pagament on-line, podent escollir el Client realitzar el pagament mitjançat targeta de crèdit.

4. Desistiment

El Client disposarà d’un termini de CATORZE dies hàbils des de la recepció del producte per a exercir el seu dret a desistir del contracte.

El Client comunicarà al POT PETIT, dintre del termini estipulat, i mitjançant correu electrònic a potpetit@potpetit.com, el seu desig d’exercitar el dret de desistiment, indicant a l’assumpte el terme “desistiment” i al correu, el seu nom, el producte adquirit i les seves dades de contacte.

En un termini màxim de 5 dies, POT PETIT informarà al Client com procedir a la devolució i reemborsament del producte.

En tot cas, i encara que s’exerciti dintre del termini dels 14 dies hàbils des de la recepció del producte, no es procedirà a la devolució de l’import si el Client hagués fet servir el producte o si hagués estripat l’embolcall o precinte que el protegia.

En el cas de promocions en el que s’adquireixin diversos articles (ex. Samarreta + CD), el desistiment afectarà a tots el productes inclosos dintre de la promoció.

5. Devolucions

En cas d’error a la mida de la samarreta o de qualsevol anomalia en el producte, el Client podrà sol·licitar el canvi per un altre que s’adeqüi a les seves peticions en un termini de 7 dies des de la recepció del mateix, sempre i quan no s’hagi fet servir, estigui en bones condicions i conservi el precinte original.

En aquest cas, el Client haurà de remetre un correu electrònic a potpetit@potpetit.com, indicant a l’assumpte el terme “devolució” i manifestant el motiu de la devolució sol·licitada.

Durant els següents 5 dies, el POT PETIT es compromet a posar-se en contacte amb el Client a fi de tramitar la devolució i bescanvi sol·licitat. 

6. Responsabilitats del POT PETIT

El POT PETIT garanteix la qualitat del servei contractat a través de la Web www.potpetit.cat.

Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garantissin als consumidors i usuaris.

El POT PETIT es compromet a actuar diligentment i amb la major bona fe contractual en les seves obligacions, informant en tot moment al Client de qualsevol incidència o particularitat que puguin afectar al servei.

7. Responsabilitats del Client.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, especialment en quant als canals de notificació es refereix (correu electrònic) evitant causar perjudicis al prestador com a conseqüència de la incorrecció.

El Client informarà en tot moment al POT PETIT a través del correu electrònic potpetit@potpetit.com o mitjançant una trucada telefònica al 650364980 de qualsevol informació rellevant relativa als productes contractats.

8. Jurisdicció i Llei Aplicable

En el supòsit de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en llur cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, a la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per un Client en el marc de la seva activitat empresarial o professional ambdues parts es sotmetran, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Figueres.

Informeu-me de noves reposicions! Deixa'ns aquí el teu mail i t’informarem quan tinguem més estoc de vestits a la nostra botiga online. Aquest mail no és una reserva del producte ni t’obliga a la seva compra, és purament informatiu i ens permetrà avisar a les persones interessades.
0

Cistella de la compra